• خط رنگ اهورا سامان ساخت ایرانیان

***
چرا رنگ پودری:

کاربرد پوشش پودری بعنوان فرایند پایانی ، مشخصاً در چند ساله اخیر رشد چشمگیری کرده است و بسیاری از مهندسین و صنعتگران به سمت پوشش پودری تغییر جهت داده اند تا بتوانند پوشش های با کیفیت بالا تولید کنند .

در حقیقت پوشش های پودری در بر گیرنده حجم وسیعی از بازار مواد پوششی می باشد و این در حالی است که مستقیماً با بازارهای پوششهای مایع رقابت می کند .

با آیین نامه های جدید زیست محیطی در مورد آب و هوا و مصرف ضایعات حرکت از سوی رنگ مایع به طرف رنگ پودری بسیار متداولتر و عمومی تر شده است . رنگهای مایع برای اینکه بر روی سطح جاری شوند به حلال نیاز دارند و این حلالها نیاز به خارج شدن ، تصفیه شدن و سیستم بازگشت حلال دارند تا اجزای فرار کنترل شود ، در حالیکه پوشش های پودری یک پوشش خشک می باشند که حلالها در هیچ قسمت از فرآیند آنها مصرف نمی شود .